Search form

Luka 1:14

14Madecgonedi gale kwele-madic nga belic-belic aidaicte. Aime ngic-ngigac homacnedi ye fikenale ailu inguchac kwele-madic ngagedaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index