Search form

Luka 1:17

17Ailu madec ye mamac mengocebame kwelengineng hefaliyeme adu-madecfocnginengte angac ngagedaingte, ailu yowa kwekwe ngic yenge ngage-ngage dondonne bafuwayelenale bole badaicte. Ailu yedi Sugucnele dongewa gacgu Elaiyale aibaba nga kucka ingucne bagidaicte. Inguc bagacgu ngic-ngigac baefecebame yenge Sugucnele dongewa efeckelu yele ngic-ngigacfocine ailu gadaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index