Search form

Luka 1:25

25“Yago Sugucnele aibaba monic, yedi nale ngagesilu dameng yagowahac gamene basawelenale, aibaba yago ainelegac. Ilec ngic-ngigac yenge nale yowa kwekwe hatacmac mi aineledaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index