Search form

Luka 1:63

63Uwacnobong Sekariyadi hibi kweleng-kwelengte tafe, yogo moledi sosoc aiyeleme lacnobong yanguc kwelengkewec, “Madec yele wacine Yohane.” Inguc kwelengkeme yenge sasawadi ngageboc aiibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index