Search form

Luka 1:66

66Aime Sugucnele kucti gboliholec gawecte ailu ngic-ngigac yenge siduc yogo ngagelu, yenge yowa yogo ngage-ngagenginang lolu yanguc ngagelu uwayeleibong, “Gboli yogodi gacgu wenuc ainowagac?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index