Search form

Luka 1:77

77Ga ngage-ngage yanguc weduyeledamecte, yele ngic-ngigacfocine aibaba bikicnginengkolec hegilelu asa bacebame wasecne aidaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index