Search form

Luka 1:80

80Aime gboli ye socine suguleme kwele-ngage-ngageine sanangkewec, ailu himong kisiwa gacgu Israel ngic-ngigac yengele dongewa fikelu yegengkenale damengnginele wangec gawec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index