Search form

Luka 10

Yesudi ngic 72 salecebawec

1Yogo motome Sugucne ye ngic 72 bawosaecebalu yaeckang yaeckang heucebame yengileng taon nga mac-kpisicna hikenogale ngagesiwec, taon iwa yenge molic-molic salecebalu yanguc edocebame hikeibong,+*2“Nosing noine homacnedi houwelu fagac, nga bole-ngictibac efecnemac. Ilec ailu ngenge nosing fileine, milockebong yedi bole-ngic salecebame yengi hikelu noine bakpaduc aidaingte. 3Ngagegabiyeng, ngenge lama madecinedi kate-hoda yengele kebangka gagaing, silicine yogolecsoc salecngebagabac. Ngenge yakumac iwa hikedaingte!* 4Ngenge moneng-ebec me hiye nga hige-ebec mi badaing. Ailu yefewa ngic monic bafuwalu yowa mi badaing.*

5“Nga mac iwa me iwa fenogale ngenge felu ‘Kwele-mogung ngengela fadaic!’ Inguc milu fedaing. 6Inguc mibong kwele-mogung ngic monic iwa ngiyegacka ngengele kwele-mogungti yela fadaicte, nga mi ngiyegacka kwele-mogung, yogo hatacmac ngengilang hefaliyengeledaicte. 7Bole-ngic yenge bolenginengte bole-fulingineng bafuwadaingte, idi madickedaicte, ilec mac ngeledaicte, iwahac ngiyeebongka nosing nga misa ngeledaicte, yogo nodaing. Mac-boneng monic mi hikedaing.*

8“Ailu taon monicka hikebong mac holengelelu, ngenge wiyac monic noningte ngelebong, yogo nodaing.* 9Nga taon iwa hucnginengkolec yenge bamadicebalu ngic-ngigac yanguc edocebadaing, ‘Wapongte ngani-damongti ngengela biyac wele bangkalelu fagac.’ 10Nga taon monicka febong mac mi holengelebong, ngengebac mac yefenginang lelu yanguc edocebadaing, 11‘Ngengele macnginengte lubedi higenonggeng bakatackeme, nonge yogo inguchac pelengkebeng walu idi sowacnengineng edalicngebadaicte. Ailu ngenge sifu yanguc ngagedaing! Wapongte ngani-damongti yawa biyac bangkalelu kwesi fagac.’* 12Ailu wowosae damengngine lobewa kwesidaicte, mac yogolec ameine umacne benang, yogo Sodom mac-himongka umac fikedaicte, yogo ewalilu umacneyac fikeyeledaicte, yogo edocngebagabac.+*

Kwele mi hefaliyegaing, yengele yowa

Mat 11:20-24

13“Korasin taonka ngic-ngigac nga Besaida taon filefocine ngenge umacnginengkolec aidaingte. Ngengela kuc-pasi mi ngani-nganiine bocyac biyac fikewec. Pasi ingucne Tair nga Saidon macka fikedaicka,+ yenge bikicnginengte kwele-sowacte wambac biyac holelu wele defe lowa ngiyelu kwele-hefaliyec aidabong. 14Aime wowosae damengka Wapongti Tair nga Saidon aling, yenge ameine efecnemac yeledaicte, ngengebac ameine umacneyac ngeledaicte. 15Ailu Kapeneam, ngenge honocmengka fedaingte inguc ngagegaing, me? Miyac benang, homac macka bacngebalu hike-hikele silicka aigaing.+

16“Na salecngebabe, monicti hedecine ngengela lodaicte, ye hedecine nala lodaicte. Nga ngenge lobengebadaicte, ye na lobecnudaicte. Ailu na salecnuwec, ye inguchac lobeedaicte.”*

Ngic 72 salecebawec yenge hefaliye kwesiibong

17Aime ngic 72 yenge belic-belicka hefaliyelu miibong,+ “Sugucne, nonge wacgone wackebeng aleng yenge inguchac yowanonggeng ngagelu hikegabiyeng.”

18Mibong Yesudi bafaliyeyelewec, “Aleng Sugucnenginengti pilatac ingucne honocmengkacni walu holeme nganiiba.* 19Nga ngenge hema nga wame-wame witinginang edesocebadaingte, ailu losingineng nga yele alingfocine sasawa yenge ngengele bagewa gadaingte, ilec bole-yowa nga kuc biyac ngeleiba balu gagaing inguc ngagedaing. Aime wiyac monicti nalic mi basowalecngebadaicte.* 20Nga alengti yowangineng ngagelu hikegabiyeng, ilec bocyac mi beliyedaing. Wac-alingngineng honocmengka kwelengkeicne fagac, yogolecbac homacne benang beliyedaing.”*

Yesudi Wapong mimadickewec

Mat 11:25-27; 13:16-17

21Aime dameng iwahac Tili Asudi Yesu aicnome belic-belicte angacti bawakeme yowa yanguc miwec, “Mamac, honocmeng nga himong fileine, ngic aling ngage-ngage-motocnginengkolec nga fitilelu gagaing, yenge wiyac sasawagone yago mi nganiningte balu sangkeing. Ailu adu-madec kpisic-kpisic, yenge wiyac yago bayegengkeyeleing, ilec mimadicgugabac. Mamac, ga yogo nganilu kwelegone madickena, yogo noine.

22“Mamacnedi wiyac sasawa nelewec bagagabac. Aime monicti Madecte fungine nalic mi ngagedaicte, Mamacti sugu ngagedaicte. Ingucneyac monicti Mamacte fungine nalic mi ngagedaicte, Madecti sugubac ngagedaicte. Ailu Madec ye ngic-ngigac bawosaecebalu edalicebadaicte, yenge inguchac Mamac nganidaingte.”*

23Aime Yesu ye mic-tengtengfocine yengela hefaliyelu yengele sugu yanguc milu edocebawec, “Ngenge aibaba fike-ofegac dongenginengti nganigaing, ngenge kwele-angackolec. 24Molic-molic Wapongte sinaic mimi nga ngictau homacnedi, ngenge wiyac nganigaing yogo nganinogale ngagelu sifu mi nganiibong. Nga ngenge hedecnginengti ngagecaigaing, yogo inguchac ngagenogale aiyeleme monic mi ngageibong, ilec edocngebagabac.”

Samaria ngicti ngic monic bafickewec

25Aime Wapongte yefele ngage-ngage ngic monicti wele Yesu lokwesacka lonale ngagelu yanguc miwec, “Wewedu, na aibaba wenuc ailu gaga-sanang badacte?”*

26Inguc mime Yesudi yanguc bafaliyecnowec, “Yefe-yowa hibiwa kwelengkeicne fagac, ga hibi iwa wenuc wafe-ngagec aicaigic?”

27Mime ngicti yanguc bafaliyecnowec,

“‘Ga kwelegone, ilucgone nga kucgone ailu ngage-ngagegone sasawa bucbucyac Sugucne Wapong ago aicnolu angac ngagecnolu gadamec!’ (Yefe-yowa6:5)

Ailu,

‘Geicne aigelecaigac silicine ingucneyac agogone gagac, ye ago balu angac ngagecnolu gadamec!’” (Depec-baba 19:18)*

28Mime Yesudi yanguc edowec, “Yowa dondonne milu bafaliyenelegic, ga ingucne ailu, gaga badamecte.”*

29Aime Yesule dongewa ngic yeuctiyac dondonne ainagunale uwacnolu miwec, “Aime nale ago gagac yogo ma benang?”

30Uwacnome Yesudi yanguc bafaliyecnowec, “Ngic monicti Yerusalemkocni Yeriko taonka haunale haulu hise ngic yengele molewa holeme yengi ngakpi-kpolucine hemoctolu webong homanoga aime wikebong fame hikeibong.

31“Faemewa depec-baba ngic monicti inguc yefe haulu ngic fawec, ye nganilu kwegegengkelu nebocina yefe hikewec. 32Hikeme depec-baba ngic yengele babafic ngic monicti inguchac iwa hauwec. Haulu ngic yogo nganime fame ye inguchac kwegegengkelu neboc-yefe hikewec. 33Aime Samaria ngic monicti yefe yogohac balaibelu haulu ngic fawec, ye nganilu yele kweleine sowaleme 34yela lelu heloc misa nga waing misaine kweme waic sackolecka haume ebeckewec. Ebeckelu yeicne donggi witina lolu yowa-macka bahikelu ngani-damong aicnowec.

35“Aime mac saeme siliwa moneng yaeckang yowa-mac-damong lacnolu yanguc edowec, ‘Ga ngic yago ngani-damong aicnolu gadamec! Na hatacmac hefaliyelu moneng gocne wikedamecte, ilec ameine geledacte.’”

36Inguc milu Yesudi Wapongte yefele ngage-ngage ngic uwacnowec, “Aime hise ngic yengele molewa sowalewec, ngic habackang yengelacni ngic madi, yele ago aiwec, ga wenuc ngagegic?”

37Inguc uwacnome yedi bafaliyelu miwec, “Yele kwele-sowac ngagelu bafickewec, yedi.”+

Inguc mime, Yesudi yanguc edowec, “Gageuc hikelu ye aiwec, ingucneyac aidamec!”

Yesudi Mata nga Maria yugucyepawec

38Aime Yesu nga mic-tengtengfocine yenge hikegacgu mac monicka sulumeibong. Aime ngigac monic wacine Mata, yedi Yesu macina fenale hefolewec. 39Hefoleme Matale kwaine monic, wacine Maria, yedi Sugucnele higewa wangiyelu yowaine ngagewec.*40Ngageemewa Matadibac lec-welec ailu yekeholec mi ngiyelu wele domalu Yesu yanguc edowec, “Sugucne, ga nale ngageboc mi aigic. Na neicnac ngani-damong bole banogale aigabac kwane hegilecnugac, ye edoengka baficnuna.”

41Mime Sugucnedi bafaliyecnowec, “Mata, Mata, ga wiyac homacnele ngageboc ailu umac bagic. 42Ailu wiyac moniyang sugu yogobac baengka madickedaicte. Maria ye wiyac madicne wosaelu balu gagac, i monicti yelacni nalic mi baickedaicte.”*

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index