Search form

Luka 10:13

Kwele mi hefaliyegaing, yengele yowa

Mat 11:20-24

13“Korasin taonka ngic-ngigac nga Besaida taon filefocine ngenge umacnginengkolec aidaingte. Ngengela kuc-pasi mi ngani-nganiine bocyac biyac fikewec. Pasi ingucne Tair nga Saidon macka fikedaicka, yenge bikicnginengte kwele-sowacte wambac biyac holelu wele defe lowa ngiyelu kwele-hefaliyec aidabong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index