Search form

Luka 10:21

Yesudi Wapong mimadickewec

Mat 11:25-27; 13:16-17

21Aime dameng iwahac Tili Asudi Yesu aicnome belic-belicte angacti bawakeme yowa yanguc miwec, “Mamac, honocmeng nga himong fileine, ngic aling ngage-ngage-motocnginengkolec nga fitilelu gagaing, yenge wiyac sasawagone yago mi nganiningte balu sangkeing. Ailu adu-madec kpisic-kpisic, yenge wiyac yago bayegengkeyeleing, ilec mimadicgugabac. Mamac, ga yogo nganilu kwelegone madickena, yogo noine.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index