Search form

Luka 10:24

24Molic-molic Wapongte sinaic mimi nga ngictau homacnedi, ngenge wiyac nganigaing yogo nganinogale ngagelu sifu mi nganiibong. Nga ngenge hedecnginengti ngagecaigaing, yogo inguchac ngagenogale aiyeleme monic mi ngageibong, ilec edocngebagabac.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index