Search form

Luka 10:25

Samaria ngicti ngic monic bafickewec

25Aime Wapongte yefele ngage-ngage ngic monicti wele Yesu lokwesacka lonale ngagelu yanguc miwec, “Wewedu, na aibaba wenuc ailu gaga-sanang badacte?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index