Search form

Luka 10:30

30Uwacnome Yesudi yanguc bafaliyecnowec, “Ngic monicti Yerusalemkocni Yeriko taonka haunale haulu hise ngic yengele molewa holeme yengi ngakpi-kpolucine hemoctolu webong homanoga aime wikebong fame hikeibong.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index