Search form

Luka 10:32

32Hikeme depec-baba ngic yengele babafic ngic monicti inguchac iwa hauwec. Haulu ngic yogo nganime fame ye inguchac kwegegengkelu neboc-yefe hikewec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index