Search form

Luka 10:36

36Inguc milu Yesudi Wapongte yefele ngage-ngage ngic uwacnowec, “Aime hise ngic yengele molewa sowalewec, ngic habackang yengelacni ngic madi, yele ago aiwec, ga wenuc ngagegic?”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index