Search form

Luka 10:6

6Inguc mibong kwele-mogung ngic monic iwa ngiyegacka ngengele kwele-mogungti yela fadaicte, nga mi ngiyegacka kwele-mogung, yogo hatacmac ngengilang hefaliyengeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index