Search form

Luka 10:7

7Bole-ngic yenge bolenginengte bole-fulingineng bafuwadaingte, idi madickedaicte, ilec mac ngeledaicte, iwahac ngiyeebongka nosing nga misa ngeledaicte, yogo nodaing. Mac-boneng monic mi hikedaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index