Search form

Luka 10:9

9Nga taon iwa hucnginengkolec yenge bamadicebalu ngic-ngigac yanguc edocebadaing, ‘Wapongte ngani-damongti ngengela biyac wele bangkalelu fagac.’

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index