Search form

Luka 11:13

13Ngenge sowacne aicaigaingti sifu adu-madecfocngineng kwele-madicte wiyac madicne yeleningte ngage-motogaing. Ilec yanguc ngagening, honocmeng Mamacnginengti aibabangineng madicne ingucne benang aicaigac, nga Tili Asuine yelenale uwacnodaingte, yenge Tili Asuine nalic yeledaicte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index