Search form

Luka 11:19

19Nani Belsebul yele kucka aleng yebicebadacka, ibac ngenge madecfocngineng yengi male kucka aleng nalic yebicebadaingte? Inguc aime yenge ngage-wosaec aingeledaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index