Search form

Luka 11:22

22Nga ngic monicti kucine hatacmac yela welelu yeholec wenagulu ewalidaictewa yedi ngic yele hudule woc-wiyac ewalicnoyackedaicte. Ewalime mac fileinedi hudule wiyacte kucka sanangne gawec, yogo miyac aime ngic kucine sugucnedi yele woc-wiyacine hise balu heuckelu ngic-ngigac gocne yeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index