Search form

Luka 11:28

28Wackeme Yesudi ilec ailu yanguc miwec, “Wapongte yowa ngagelu balaibecaigaing, yengebac kwele-angackolec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index