Search form

Luka 11:31

31Aime Seba himongte ngigac-tau ye Solomonte ngage-ngage-motoc banogale himong mendengngina sautkacni welewec. Aime ngagening, yakumac monicti Solomon ewaligac. Ilec ailu ngigac-tau ye wowosae damengka ngengeholec fangke domalu aibabangineng woasaelu ngengele sowacne mingeledaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index