Search form

Luka 11:32

32Niniwe taonte ngic yenge Yonale mimiloc yowa ngagelu kwele-hefaliyec aiibong. Aime ngagening, yakumac monicti Yona ewaligac. Ilec ailu Niniwe ngic yenge wowosae damengka ngengeholec fangke domalu ngengele aibabangineng wosaelu ngengele sowacne mingeledaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index