Search form

Luka 11:42

42“Farisaio, ngenge lomboc nga gime ailu mendangngineng sasawa yogolec botoc balu 10 yogowacni moniyang botoc balu Wapong lacnocaigaing. Ailu aibaba dondonne nga Wapong ago balu angac ngageningte, yogobac kpaoma ailu hegilecaigaing, ilec ngenge umacnginengkolec. Ngenge aibaba madicne yogo balaibedabiyeng ailu tofaine mi hegiledaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index