Search form

Luka 11:43

43Farisaio, ngenge kpakpaduc macka ngiye-ngiye molic-molic iwa ngiyenogale aicaigaing, nga maket sobengka alang-baba aingeleningte angac ngagecaigaing, ilec ngenge umacnginengkolec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index