Search form

Luka 11:44

44Dongesi maine mikac ngic yenge mi ngagelu moc sugu witina lec-welec aicaigaing, ngenge dongesi yogo ingucne gagaing, ilec ngenge umacnginengkolec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index