Search form

Luka 11:45

45Inguc mime Wapongte yefele ngage-ngage ngic yengelacni monicti edowec, “Wewedu, ga inguc milu nonge inguchac misowalecnubagic.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index