Search form

Luka 11:46

46Mime Yesudi yowa ameine yanguc bafaliyecnowec, “Wapongte yefele ngage-ngage ngic, ngenge inguchac umacnginengkolec! Ngenge ngic yengele lobenginang mafa, ngicti babalesoc miyac, yogo locaigaing, ailu ngengileng umacngineng efecne aidaicte, wiyac monic baficebaningte mole monic mi yelecaigaing.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index