Search form

Luka 11:47

47“Ngambofocngineng yenge Wapongte sinaic mimi esecne wehomacebabong homaibong yogo yengele dongesi bafangkecaigaing, ilec ngenge umacnginengkolec.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index