Search form

Luka 11:52

52“Wapongte yefele ngage-ngage ngic, ngenge Wapong ngagecnoningte ki, yogo baickeibong. Ailu ngenge ngengileng iwa mi feibong, aime ngic-ngigac yenge fenogale aiyebongkabac aka biyac locaigaing ilec ngenge umacnginengkolec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index