Search form

Luka 12:1

Wiyac sangkeicne yegengkenale yowa

Mat 10:26-27

1Aime ngic-ngigac homacne benang, ten tausen ngama ingucnedi kpaduckelu yengungtiyac feine feine domaibong. Inguc aibong Yesudi mic-tengtengfocine, yengele sugu ngagelu molickelu yanguc miwec, “Ngenge Farisaio yengele kwesac-aibabangineng yogolec ngani-homalu gadabiyeng, yogo yis ingucne bretka sawecaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index