Search form

Luka 12:10

10Ailu ngic monic ye Ngicte Madecte yowa sowacne mime, yele bikic hegiledaicte, nga monicti Tili Asule bole misowaledaicte, yele bikic hegile-hegilelesoc mi fagac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index