Search form

Luka 12:13

Moneng-mafaholec ngic yengele yowa

13Aime ngic-ngigac habu yengele hewackacni ngic monicti Yesu micnowec, “Wewedu, haene ye mamacte mole-damoc yeicnac balu gagac, ilec ming nebocine botoc balu nelena.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index