Search form

Luka 12:15

15Inguc milu taockelu yengele yanguc miwec, “Ngagelu gadaing! Monic moneng-mafatowa idi yeicne gagale silicine yogo mi bafuwadaicte. Ilec ngenge moneng-mafatowale wac sowacneholec aidaingkale damongngineng badabiyeng!”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index