Search form

Luka 12:27

27“Ngenge daling moc siyeckecaigaing nganicebaning! Yenge muc mi yumulu boletowa mi bacaigaing, ailu sifu sugulecaigaing. Aime ngictau Solomon ye esecne ngakpiine hibine madicne holelu gawec, yele hibi-angoctowadi sifu daling yengele hibi keleng-keleng mi ewaliwec, yogo edocngebagabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index