Search form

Luka 12:3

3Ilec ailu ngenge kundungka yowa sasawa micaigaing, yogo angocina ngagedaingte, nga kweline kpisicne hedecnginang sangic-sangic migaing, yogo mac witina domalu mibong yegengkedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index