Search form

Luka 12:30

30Nga himongka ngic-ngigac yenge yogo baningte mihiyac homacne aiyebongka Mamacnginengti ngenge wiyac yogo kpungkecaigaing, yogobac biyac ngagecaigac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index