Search form

Luka 12:33

33Ngenge mafangineng salebong ngic-ngigac yengi fuli bayackebong moneng yogo balu waweweine gagaing kwele-madicka wiyac yeledaing. Ilec ailu ngenge moneng-ebec nalic mi lokenale bafuwadaing, ilec wiyacngineng madicne kucine mi wadaicte yogo honocmengka kpaduckebong, iwa hise ngicti mi weledaingte, nga unedi mi basowaledaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index