Search form

Luka 12:37

37Aime sugucnenginengti welelu kwelec kwekwefocine yenge gung-gboli gaibong, inguc bafuwacebadaicte, yenge kwele-angackolec. Na noine edocngebagabac, ye yengele kwelec kwenale yeuctiyac kpolucine bangkacne kwelu ‘ngiyeebongka’ mime ngiyebong nosing bawele yeleme nodaingte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index