Search form

Luka 12:39

39“Aime hise-baba ngic ye mac heuckelu fecaigac. Mac fileine monic ye hise ngic ma damengka kwesidaicte, inguc ngagelu ye hise ngicte aka holecnodaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index