Search form

Luka 12:4

Ngic yengele hangoc mi aidaing

Mat 10:28-31

4“Ailu agofocne, ngagegaing, ngic gocne yengi socngineng wehomalu hatacmac basowalecngebanale kuc basackecaigaing, ngenge yengele mi hangocngebadaic! Yogo edocngebagabac.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index