Search form

Luka 12:44

44Inguc aime sugucneinedi wiyacine sasawa damongkenale micnodaicte, yogo noine benang.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index