Search form

Luka 12:46

46Inguc aigalu ye wangec mi gacgu kwelec kwekwe sugucneinele hadeng nga kwesi-kwesi dameng mi ngageemewa sugucne ye weledaicte. Kwesime kwelec kwekwe yogo welockelu baickeme haulu ngage-ngagesingngineng mikac yengeholec gadaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index