Search form

Luka 12:6

6Ailu nango hakic 5 maketka lobong siling yaeckangti fuli bacaigaing, Wapongti nango yogo yengelacni monic nalic mi ngigeckedaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index