Search form

Luka 12:8

Yesule mibong yegengkedaic

Mat 10:32-33; 12:32; 10:19-20

8“Ngic monicti ngic-ngigac yengele dongewa nale midaicte, ‘Na yele aling aigabac.’ Ngicte Madecti yele inguchac Wapongte angelofocine yengele dongewa, ‘ye nale ngic’ midaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index