Search form

Luka 13:1

Bikic hegilelu kwele-hefaliyec ainoga

1Dameng iwahac ngic gocne yengi Yesu siduc yanguc aicnoibong, “Galili ngic gocne yengi depecnginengte sic lobelu Wapong hasoc holecnolu gabong, Pailatdi mime ngicfocine yengi hikelu Galili ngic wehomacebalu sacngineng yogo depecnginengte sic sacineholec kpatulebong atang aiwec.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index