Search form

Luka 13:11

11ngigac monic iwahac ngiyewec, ye hucte aleng monicti lobeine bakatackeme ye lobe-ngosoc gacgueme hifaine 18 biyac aiwec. Aime lobeine nalic mi badondongnagudaicte.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index