Search form

Luka 13:15

15Mime Sugucnedi yowaine yanguc bafaliyecnowec, “Kwesac ngic, ngenge sasawa bulumaka nga donggifocngineng misa yelenogale Sabat damengka lukecebacaigaing, ngenge macnginangkocni walu bacebalu hikecaigaing i madicne.

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index