Search form

Luka 13:19

19I mastet hucine ingucne: Ngic monicti mastet hucine balu boleina duweme yogo sugulelu yoc bangkacne aime sawawa nango yengi welelu mangngina yafo holedaingte.”

Wapongte hibi: Luka, Salecebaicne, nga Galata

© 2013, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index